Κριτήρια εισδοχής

Απαιτούμενα δικαιολογητικά.

  • Επίσημα επικυρωμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών προσόντων (πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ ή πανεπιστημιακός τίτλος εξωτερικού αναγνωρισμένος από ΔΟΑΤΑΠ, με αναλυτική βαθμολογία).
  • Απολυτήριο Λύκείου.
  • Τέσσερις (4) φωτογραφίες ταυτότητας.
  • Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται).
  • Μία (1) συστατική επιστολή (Προαιρετικό)
  • Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων (Προαιρετικό)
 • Συμπληρωμένη αίτηση (Προαιρετικό).