ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

protasis_μαθησιακές_αναγνωση_λογοθεραπεία

Στόχος επιμόρφωσης

Το επιµορφωτικό πρόγραµµα αποσκοπεί µέσω των θεµατικών του ενοτήτων να καταρτίσει τους εκπαιδευόµενους σε δεδοµένα που αφορούν :

 • Διδασκαλία της ανάγνωσης – Βασικές αρχές
 • Αποκωδικοποίηση και Δυσκολίες  – Αντιληπτικά και γνωσιακά ελλείμματα
 • Αξιολόγηση δυσκολιών στην αναγνωστική αποκωδικοποίηση και ενίσχυση της
 • Διδακτικές προσεγγίσεις αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών στην αναγνωστική αποκωδικοποίηση
 • Αναγνωστική ευχέρεια και δυσκολίες
 • Αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών στην αναγνωστική ευχέρεια και ενίσχυση της
 • Κατανόηση κειμένου
 • Δυσκολίες στην αναγνωστική κατανόηση και αξιολόγηση
 • Διδακτικές προσεγγίσεις αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών στην ανάγνωση και κατανόηση κειμένου.

Θεµατικοί Άξονες Προγράµµατος:

 • Μαθαίνοντας ανάγνωση: Μια νέα περιπέτεια για τον εγκέφαλο ξεκινά…
 • Η Ανάγνωση και η Κατανόηση του Γραπτού Λόγου.
 • Προσδιορισμός της ανάγνωσης. Η ελληνική αλφαβητική γραφή.
 • Ανάπτυξη της αναγνωστικής δεξιότητας: Η ανάπτυξη του προφορικού λόγου.
 • H ανάδυση του γραμματισμού
 • Η επίγνωση της φωνολογικής δομής της γλώσσας και ο ρόλος της στην μάθηση της ανάγνωσης
 • Διδάσκοντας την ανάγνωση – Βασικές αρχές
 • Δυσκολίες στην ανάγνωση: ευρήματα των νευρο επιστημών
 • Αποκωδικοποίηση
 • Δυσκολίες στην αναγνωστική αποκωδικοποίηση
 • Αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών στην αναγνωστική αποκωδικοποίηση
 • Ενίσχυση της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης
 • Διδακτικές προσεγγίσεις αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών στην αναγνωστική αποκωδικοποίηση
 • Αναγνωστική ευχέρεια
 • Δυσκολίες στην αναγνωστική ευχέρεια
 • Αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών στην αναγνωστική ευχέρεια
 • Διδακτικές προσεγγίσεις αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών στην αναγνωστική ευχέρεια
 • Κατανόηση κειμένου
 • Δυσκολίες στην αναγνωστική κατανόηση
 • Αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών στην ανά γνωση και κατανόηση κειμένου
 • Διδακτικές προσεγγίσεις αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών στην ανάγνωση και κατανόηση κειμένου
 • Παρεμβατική διδασκαλία της φωνολογικής επίγνωσης,
 • γραφοφωνημικών αντιστοιχιών,
 • αναγνωστικής ευχέρειας,
 • ορθογραφίας
 • αναγνωστικής κατανόησης (προτεινόμενεςδραστηριότητες)
 • Διδακτικές προσεγγίσεις που ενισχύουν τις βασικές δεξιότητες
 • Διδακτικές προσεγγίσεις που καλλιεργούν τη χρήση γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών
 • real case studies – Προσοµοίωση
 • Πληροφορίες – Υποστηρικτικό Υλικό:
  • Προανάγνωση – Ανάγνωση
  • Ανάγνωση για κατανόηση
  • Προαναγνωστικές ασκήσεις: Λογική σκέψη – Οπτικοκινητική συνεργασία – Οπτική αντίληψη – Αντίληψη μεγέθους
  • Νέες τεχνολογίες κ.α
  • Άτυπα Τεστ
  • Σταθμισμένα Τεστ

Παροχές

Σε όλους τους συµµετέχοντες παρέχεται:

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης από το πιστοποιηµένο από ΕΟΠΠΕΠ ΚΔΒΙΜ – PROTASIS
 • Πλούσιο και Εξειδικευµένο επιστηµονικό υλικό, σχετικά µε την περαιτέρω κατάρτιση στο αντικείµενο της επιµόρφωσης και σχετικά άτυπα τεστ.
 • Φάκελος συνέδρου
 • Μπλοκ σηµειώσεων
 • Στυλό
 • Coffee Break
 • Πληροφορίες – Γραµµατεία

 

Ηµεροµηνία ∆ιεξαγωγής

3 Μαρτίου 2018 – 16:00 – 20:00

4 Μαρτίου 2018 – 16:00 – 20:00

Χώρος ∆ιεξαγωγής

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης PROTASIS Λακωνίας 86, Πειραιάς

Κόστος:

Εμπρόθεσμη καταβολή έως 2/3/2018

Φοιτητές / Άνεργοι  :  60 €
Εκπαιδευτικοί / Επαγγελµατίες: 80 €
Εκπρόθεσµη ή Απευθείας Εγγραφή (για όλους): 90€


∆ιαδικασία Συµµετοχής

Προεγγραφή

 • ∆ηλώνετε συµµετοχή ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά στα ακόλουθα τηλέφωνα επικοινωνίας :

215 5355999 & 215 5004422 ή στο 6932333880 ή στο email: info@protasis.edu.gr

 • Λαµβάνετε την επιβεβαίωση της κράτησης µέσω email
 • Αφού λάβετε την επιβεβαίωση, προχωράτε στην κατάθεση του ποσού προκειµένου να δεσµεύσετε τη θέση σας, όπως αναφέρεται παρακάτω στη διαδικασία πληρωµής.

 


 

∆ιαδικασία Πληρωµής

Η συµµετοχή σας στην επιµόρφωση οριστικοποιείται µόνο µε εµπρόθεσµη κατάθεση των διδάκτρων στον τραπεζικό λογαριασµό της εταιρείας που είναι ο ακόλουθος:

Αριθμός Λογαριασμού EUROBANK: 0026.0397.57.0200333033

Αριθμός Λογαριασμού IBAN: GR6102603970000570200333033

∆ικαιούχος: ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ| PROTASIS

Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τον κωδικό ΑΝ3 και το ονοµατεπώνυµο σας και κρατάτε το αποδεικτικό της τραπέζης το οποίο επιδεικνύετε κατά την προσέλευση σας στη γραµµατεία την ηµέρα διεξαγωγής.

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής µεταφοράς εµβάσµατος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK ή της ΠΕΙΡΑΙΩΣ, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συµµετέχοντα. (Mέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ηµέρες πριν την ηµέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου.  Την ημέρα διεξαγωγής επιδεικνύετε απαραίτητα i) το αποδεικτικό της τράπεζας.

 


 

Για δηλώσεις συµµετοχής και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τη γραµµατεία της εταιρείας.

Τ. 215 5004422 | 215 5355999

 1. 6934021046
 2. info@protasis.edu.gr |  Url.   www.protasis.edu.gr
 3. F. www.facebook.com/ protasiseducation/
  Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: 10:00 έως 18:00 καθηµερινά από ∆ευτέρα ως Σάββατο.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος