Γενετικά σύνδρομα & νευροαναπτυξιακές διαταραχές

protasis_seminar_april_2019


Συμμετοχή
Χώρος ∆ιεξαγωγής Κέντρο Δια Βίου Μάθησης PROTASIS
Λακωνίας 86, Πειραιάς


Κόστος: 50 € επαγγελματίες/ 40€ άνεργοι και φοιτητές
Περιορισμένες θέσεις – Ειδικές εκπτώσεις σε ομαδική συμμετοχή.


Δυνατότητα παρακολούθησης εξ αποστάσεως μέσω πλατφόρμας e -learning

∆ιαδικασία Συµµετοχής Προεγγραφή

∆ηλώνετε συµµετοχή ηλεκτρονικά στο email: info@protasis.edu.gr

Προχωράτε στην κατάθεση του ποσού προκειµένου να δεσµεύσετε τη θέση σας, όπως αναφέρεται παρακάτω στη διαδικασία πληρωµής.
∆ιαδικασία Πληρωµής: Η συµµετοχή σας στην επιµόρφωση οριστικοποιείται µόνο µε εµπρόθεσµη κατάθεση των διδάκτρων στον τραπεζικό λογαριασµό της εταιρείας που είναι ο ακόλουθος:


Αριθμός Λογαριασμού EUROBANK: 0026.0397.57.0200333033 Αριθμός Λογαριασμού IBAN: GR6102603970000570200333033 ∆ικαιούχος: ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ| PROTASIS


ΠΕΙΡΑΙΩΣ: IBAN: GR77 0172 1070 0051 0701 3831 863 Κύριος Δικαιούχος ΜΑΡΑΓΚΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Συνδικαιούχος ΒΡΕΝΤΖΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ


ΕΘΝΙΚΗ: ΙΒΑΝ: GR3001101860000018649939420 Κύριος Δικαιούχος ΜΑΡΑΓΚΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Συνδικαιούχος ΒΡΕΝΤΖΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ


Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τον κωδικό ΑΝ1 και το ονοµατεπώνυµο σας και κρατάτε το αποδεικτικό της τραπέζης το οποίο επιδεικνύετε κατά την προσέλευση σας στη γραµµατεία την ηµέρα διεξαγωγής.
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής µεταφοράς εµβάσµατος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK ή της ΠΕΙΡΑΙΩΣ, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συµµετέχοντα. (Mέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ηµέρες πριν την ηµέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου. Την ημέρα διεξαγωγής επιδεικνύετε απαραίτητα i) το αποδεικτικό της τράπεζας.


Παροχές: Σε όλους τους συµµετέχοντες παρέχεται:

Βεβαίωση Παρακολούθησης από το πιστοποιηµένο από ΕΟΠΠΕΠ ΚΔΒΙΜ – PROTASIS
Σημειώσεις σχετικές με το περιεχόμενο του σεμιναρίου
Φάκελος συνέδρου
Coffee Break
Πληροφορίες – Γραµµατεία
Για δηλώσεις συµµετοχής και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τη γραµµατεία της εταιρείας.
Τ. 215 5004422 | 215 5355999 Κ.6934021046
info@protasis.edu.gr | Url. www.protasis.edu.gr
F. www.facebook.com/ protasiseducation/ Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: 14:00 έως 18:00 καθηµερινά από ∆ευτέρα ως Παρασκευή.